අපි එකම රෑනෙ කුරුල්ලෝ

http://mrbarlow.files.wordpress.com/2009/08/bird_v-flying.jpg

අපි එකම රෑනෙ කුරුල්ලෝ//
මේ පාරාදීසේ...
නෑ වෙන් වන්නේ නෑ තනිවෙන්නේ
වරෙල්ලා...මේ රෑනේ..

මදු තියලා දැල් එළලා
නෑ පැටලෙන්නෙ අපී
අපේම ලොවකට පියඹා යන්නේ..
වරෙල්ලා...මේ රෑනේ...
 
තටු ලැබුනේ පියඹා යන්නයි
කූඩුව දොරකඩ ඉන්න නොවෙයි
අපේම ලොවකට පියඹා යන්නේ..
වරෙල්ලා...මේ රෑනේ...

ගායනය - විජේසුන්දර වේරගොඩ

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...