එක වරක් ඔබට මා එපා නම්

 http://1.bp.blogspot.com/_h7N_zWD2jMo/SjhfPQtlAFI/AAAAAAAAA38/oNQ1DZjNhrU/s400/Walking_Away_From_Everything_by_vampire_zombie.jpg

එක වරක්...ඔබට මා...එපා නම්...
සිය දහස්...වාරයක්...එපා මට ඔබ එපා...

මම මගේ.. පාඩුවේ..හඬ හඬා.. සිටින්නම්...
ඔබ ඔබේ.. ලෝකයේ.. මිණි කිරුල පළඳින්න...//

එක වරක්...ඔබට මා...එපා නම්...
සිය දහස්...වාරයක්...එපා මට ඔබ එපා...

ඔබේ හද පහුරුගා..වේදනා නොදෙන්නම්..
ඔබ යනෙන මාවතේ දැක ගන්න ඉඩ දෙන්න..//

එක වරක්...ඔබට මා...එපා නම්...
සිය දහස්...වාරයක්...එපා මට ඔබ එපා...//

ගායනය-විජය කුමාරතුංග
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...