සැන්ගී සැන්ගී ඈත සූර්යයා දිළෙන්නා

 
සැන්ගී සැන්ගී ඈත සූර්යයා දිළෙන්නා...//
නිල් අහස් පුරා රංචු ගැසී පක්ෂීන් පියඹන්නා..//
සෝබාව නැගේවී....අරුණෝදේ සුන්දරා...
සැන්ගී සැන්ගී ඈත සූර්යයා දිළෙන්නා...//
සෝබාව නැගේවී....අරුණෝදේ සුන්දරා

ප්‍රීතී පුරා හෘදේ මෝරලා හා... හා... හා.....හා... හා... හා...
දේවී සදා සුරම්‍යය සම්පතා..

දැන් කාලේ ලෝකේ ඇතී...
කෙල්ලන්ගේ චාරේ ඇතී...
සංසාරේ මේවාගේ නෑ සැපා...//

සැන්ගී සැන්ගී ඈත සූරයා දිළෙන්නා...//
නිල් අහස් පුරා රංචු ගැසී පක්ෂීන් පියඹන්නා..//
සෝබාව නැගේවී....අරුණෝදේ සුන්දරා...

ගීතේ සේ පක්ෂීන්ගේ සෝබනා.... හා...හා..හා...හා...හා..හා...//
මිහිරක් මේ ජීවේ සැපා දෙනා...

මේ ලෝකේ සෑම කලේ යාවී නෙත ගාව ගිලී
කාලේ අපේ ලංවේ වාසනා...//

සැන්ගී සැන්ගී ඈත සූරයා දිළෙන්නා...//
නිල් අහස් පුරා රංචු ගැසී පක්ෂීන් පියඹන්නා..//
සෝබාව නැගේවී....අරුණෝදේ සුන්දරා...


ගායනය-ජී.එස්.බී රානි පෙරේරා
 http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...