රෑ අහසින්

 http://data.whicdn.com/images/12718807/couple-lights-london-love-rain-Favim.com-117886_thumb.jpg

රෑ අහසින්...වැටෙනා..
බිංඳු බිංඳු පිණි බිංඳු
නොපිපි මල සොයනවා...
මුවා වී..ඉන්න එපා...
හරි සීතලයි...
සීතලයි..පින්න...

සිපගන්න බයෙන් මහ පොළොව..
පිනි බිංඳු හඬනවා...
නිම්නාද දී..........
දෙතොලතර.. ඉඩ දෙන්න....
නවාතැන්පල වෙන්න...
හරි සීතලයි..පින්න..

අනෝරා.. පිණි යටින්..
තෙමි තෙමි..ඇවිදින්න...
ගිණි නැඟෙනා ආත්මය...
පිනිදියෙන්..දෝවන්න...
සිරුරතර...ඉඩ දෙන්න...
නවාතැන්පල වෙන්න...
හරි සීතලයි..පින්න..

ගායනය-කසුන් කල්හාර
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...