කල්පනා ලොව මල් වනේ

http://shivanimathur.com/images/paintings/Dream_girl_01_L.jpg

කල්පනා ලොව මල් වනේ...
සිහින රජ දහනේ...
ආදරේ...ආදරේ...

නීල අහසේ තාරකා සේ...
ඈ නුවන් දල්වා බලන්නී...
ප්‍රේමයේ මායා දැළින් මා...
සිත් නුවන් බඳවා තබන්නී...

කල්පනා ලොව මල් වනේ...
සිහින රජ දහනේ...
ආදරේ...ආදරේ...

මා වටා සහසක් නුවන් පා...
ඈ රුවින් පිළිරූ මැවීලා...
පාව යයි මුළු ජීවිතේ සුදු...
මීදුමින් දැවටී එතීලා...

කල්පනා ලොව මල් වනේ...
සිහින රජ දහනේ...
ආදරේ...ආදරේ...


ගායනය-අබේවර්ධන බාලසූරිය       
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...