රෝස මලට කියනවාද

 http://24.media.tumblr.com/tumblr_lk8bkfOI7c1qisyx9o1_500.jpg

රෝස මලට කියනවාද
මා මිය ගිය බව ...
කියන්නෙපා රෝස ගහේ
කටු විස වුණු වග...
කියන්නෙපා රෝස ගහේ
කටු විස වුණු වග...

මල වට කර කටු සැදුණේ
පෙති රකින්න නම් ...
තරහ ගන්නෙ කොහොමද
අතු ඉතින් එක්‌ක මං ...
තරහ ගන්නෙ කොහොමද
අතු ඉතින් එක්‌ක මං ...

මගෙ සොහොනට ආවොත් ඈ
අවසර විගසින්...
කියන්න මං පෙම් කළ බව
රෝස ගහ තරම්
කියන්න මං පෙම් කළ බව
රෝස ගහ තරම් ...


ගායනය-ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...