රෑ අහසේ තරු දිළෙන තරම්


http://4.bp.blogspot.com/_Vw1Y0OhiFlU/TBvDF2L3I3I/AAAAAAAAAXw/VIONEMr2HrY/s1600/star+gazing++photoshoip+class+(set)+stargazers.jpg

රෑ අහසේ තරු දිළෙන තරම්...
මා මනසේ ඔබ ‍රැ‍ඳෙනවනම්...
විශ්වයේ නම් නොවේ තවත්-මෙවන්  සැනසුමක්..
හදට උණුසුමක්...

නුවන් තෙමී විසිරෙනා..
නුඹේ කඳුළු පා කරන්න...
වැහි වළාවකින්..
වැහි වැටෙන්න ලං වෙනකොට
ආකාසෙට දෙනෙත් යොමා බලා සිටින්නම්..
වැටෙන වැටෙන වැහි බිඳු ගෙන මා සඟවන්නම්..

රෑ අහසේ තරු දිළෙන තරම්...

මල් උයනක සැරිසරන්න
සමනළයිනි ඉගිළැන්න නුඹලට හැකිනම්..
පන්හිඳ ළඟ තනිවෙනකොට..
මා ලියනා කවි ගී වැල් -ඈතට ගෙනහින්..
ඇයට ඇහිඳ ගන්න දුරක වීසිකරාපන්..


රෑ අහසේ තරු දිළෙන තරම්...

ගායනය-ගයන්ත පෙරේරා

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...