අහන් ඉන්න.. අහගෙන ඉන්න...

 http://www.canvaz.com/m/Millais-John-Everett/The%20Blind%20Girl-s.jpg


අහන් ඉන්න..
අහගෙන ඉන්න..
මගේ හිත මොනවද..මුමුනනවා..//

යාය පුරා නෙක නෙක පාටින්..
මුදු මල් පෙති ඇහැරෙනවා..
පොද වැස්‌සට සිතල ඇවිදින්...හිතට එබෙනවා..
කෝඩුකාර මල් රේනු අගින් සුවඳ බෙදනවා..
ඒ සුවදින් මගේ හුස්‌ම..රටා අදිනවා..

අහන් ඉන්න..අහගෙන ඉන්න..
මගේ හිත මොනවද..මුමුනනවා..

සිලි සිලියේ හමන සුලඟ කොදුරන්නේ අපටමයි..
සතුට මිසක දුක මොකටද.. සෙනෙහස මහ මෙරයි..
අමාවකේ දුක දුරලන...දහසක් තරු කැට නුඹටයි..
ඒ එළියෙන් දැල්වෙන ලෝකය මගේමයි මටමයි..

අහන් ඉන්න..අහගෙන ඉන්න..
මගේ හිත මොනවද..මුමුනනවා..

ගායනය-මේඛලා ගමගේ(Slow version),ඉන්ද්‍රචාපා ලියනගේ(Rock version)

 ඉන්ද්‍රචාපා ලියනගේ(Rock version)
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

මේඛලා ගමගේ(Slow version)
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...