හිමිනැති පෙමකට

 http://i.sabah.com.tr/sbh/2009/12/14/Haber/691538356250.jpg

හිමිනැති පෙමකට ඉකිබිද හැඬුමට
සිත මගෙ බොළඳ වෙලා..
අන්සතු හදකට පෙම්කල වරදට
ලොව මට එරෙහි වෙලා...//

කියාගන්න මට දහසක් දේ ඇත
මතු දවසක ඔබ හා තනිවී
හමුවන්නට බැ උකුසු වෙසින් ඇත
නෙතු දහසක් අප වෙත යොමුවේ...

හිමි නැති පෙමකට...//

කිරිල්ලියක ලෙස ඉගිලී එන්නට
සිතේ අත්තටු නැතිද මැවී
වරම් නොවේ මට ඔබ හමුවන්නට
ඈතින් ඉද හිනැ‍හෙනු මැනවී

හිමි නැති පෙමකට...//

ගායනය-මාලනී බුලත්සිංහල

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...