මේ නිහඬ බව බි‍ඳෙන්න

 http://us.123rf.com/400wm/400/400/alyonushka/alyonushka0904/alyonushka090400022/4762013-happy-couple-holding-hands-at-sunset.jpg

මේ නිහඬ බව බි‍ඳෙන්න...
තව මොනව හරි කියන්න...
ඔය නෙත් අගින් සිනාසී-මා දිහා දැන් බලන්න..//

ඔබ මගේමයි කියන්න..මට අයිති නැත සිතන්න...
ඔබ පතා තැවෙන්න...මට සුසුම් නෑ හෙලන්න..

මේ නිහඬ බව බි‍ඳෙන්න...

දැන් ළඟයි හිරු නැගෙන්න..
තව වරක් මා සිඹින්න...
මට ආදරේ යැයි-එක වරක්වත් කියන්න..

මේ නිහඬ බව බි‍ඳෙන්න...

ගායනය-ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...