සඳ පිණි දියේ

http://cdnimg.visualizeus.com/thumbs/b0/a4/couple,forest,love-b0a40a69c1eab2944ee96e8a1d4842ed_m.jpg

සඳ පිණි දියේ හිම කුමරියේ..
ජිවිත කැලේ පිපි මලි වැලේ..
මා හා බැඳි ගිනි කාෂ්ඨකේ..
කඳු හෙල් දිගේ සැඬ මාරුතේ..
ඔබ හමා යනවා.. අපි හමා යනවා..

නෙතින් ගලනා කඳුළු වැල් ගංඟාවෝ..
සවිය දෙනවා පරදන්න මායාවෝ..
මල් රොනින් මලින් පිරි දිනේන් දින ගෙවේ..
ආදරේ සදා සුසම් නොවේ..

මෙලෝ වසනා තුරා ළඟ මා ඉන්නම්..
කඳුළු පිසදා ඔබව සනහාලන්නම්..
ආදරේ හිනාවෙවි ආදරේ හඬයි..
ජිවිතේ කාහටත් ඔහොමයි..

ගායනය-රූකාන්ත ගුණතිලක
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...