මන්දාරම් අඳුර මැදින්

 http://us.123rf.com/400wm/400/400/pressmaster/pressmaster1010/pressmaster101000159/7965249-rear-view-of-a-couple-walking-in-the-rain-under-umbrella-and-hugging.jpg

මන්දාරම් අඳුර මැදින්
හිරිපොද වැහි වැටෙන වෙලේ
මා හා ඇවිදන් යන්නට
ඔබ සිටියානම්...//

තනියමව​ත් යන්නට මදි
කුඩේ යටින් ඔබේ ලඟින්
නොතෙමී තෙමි තෙමි සතුටින්
යන්නට තිබුනා...///

මඟ යන එන අයට හොරෙන්
ඔබෙ දෑසට එබී බලා
කොපුලේ වැහි බිඳුවක රස
බලන්න තිබුනා...///

ගායනය-ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...