ආලෙන් වෙලා ගන්න කෝලම් කලා

 http://images.paraorkut.com/img/pics/images/s/sad_couple-13557.jpg

ගැ- ආලෙන් වෙලා ගන්න කෝලම් කලා
     හිත ආලෙන් මුදා ගන්න මායම් කලා

පි- මම හීනෙන් අපේ ලෝකෙ සායම් කලා
     ඔබ සායම් මකා ගන්න වැයම් කලා

පි- මම දෑසින් කලා ඔබට පෙම් යෝජනා
     ඔබ කලා යෝජනා වලට චෝදනා

ගැ- මම මෑතින් ඉදන් වින්ද පෙම් වෙදනා
      ඇයි ඔයා බැලුවෙ ඇස් දිහා නාඩනා

පි- පෙම් වසන්තේ ඇවිත් නැද්ද තාමත් ඔහේ
     පාලුයි වගේ නැද්ද තාමත් හිතේ

ගැ- වසන්තේ ඇවිත් බොහොම කාලයක් මෙහේ
      අපේ ආදරේ භාවනාවක් වගේ

ගැ- ආලෙන් වෙලා ගන්න කෝලම් කලා
      හිත ආලෙන් මුදා ගන්න මායම් කලා

පි- මම හීනෙන් අපේ ලෝකෙ සායම් කලා
     ඔබ සායම් මකා ගන්න වැයම් කලා

ගායනය-අතුල අධිකාරි සමඟ සමිතා එරන්දතී මුදුන්කො‍ටුව
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...