රෑ සඳ ඇවිත් ගියා ඉවුර මැදින්

 http://2.bp.blogspot.com/_mqGgcyTLcFg/SS13WqU07PI/AAAAAAAAACs/JbOkiRZ54Wg/s320/lonely+man.jpg

රෑ සඳ ඇවිත් ගියා ඉවුර මැදින්
රහසේම හිමින්
ආදර බිඳුවක් ඇබින්දක්
නුඹ අරන් ඇවිත් තිබුනා
මල් මකරන්ද සුවඳ තිබුනා

ඔබ දන්නෙ නෑ සිත පෙරුම් පිරුව කාලේ
රෑ සිහිනේ ඔබ එන්න එපා දේවී
ලං ලංව ඉන්න වේවී
සිත රිදුනා හොඳටෝම ඇති

රෑ සඳ ඇවිත් ගියා....

මම දන්නෙ නෑ පෙම කියාගන්න තාලේ
රෑ සයනේ ඔබ ඉන්න එපා ප්‍රේමී
ලං ලංව ඉන්න වේවී
සිත රිදුනා හොඳටෝම ඇතී

රෑ සඳ ඇවිත් ගියා...

ගායනය - දයාන් විතාරණ
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...