කවියක් වගේ විඳිනවා

 

කවියක් වගේ විඳිනවා...
පවනක් වගේ දැනෙනවා...
මුහුදක් වගේ කැළඹිලා..
සුවඳක් වගේ ආදරේ...//

සුවඳයි වදන්- අරුතක් නැතත්...
බොලඳයි නමුත්- සොඳුරුයි හැඟුම්..
සොඳුරුයි හඟුම්...

කවියක් වගේ.....

කඳුළුත් පිරෙයි...හස‍රැල් ගලයි..
ඉවසුම් නොවෙයි..සොඳුරුයි හඟුම්...
සොඳුරුයි හැඟුම්...

කවියක් වගේ....//
 http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...