තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ

 http://farm3.static.flickr.com/2380/2066534321_24d06f6146.jpg

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්....//

සිව් වසරක පෙම් ගීතය ගොලුවෙලා ගියාදෝ....
අලුත් ලොවක ඔබ සතුටින් කිරුලු පැලන්දුවාදෝ

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්....

මායාවකි ප්‍රේමය මා... හදවත රිදවූ..යේ..
සෝ ගීයකි දුක් බර වූ සැනසුම කොහි වේ දෝ..

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්....

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...