ඔබ මා හමුවේ නම්

 http://api.ning.com/files/qAFRR6tgtW-kRWFrzVLPMU2GDp7cZgIr4q3Gh15usmxh09Q-jw87mFbZJgWVN-hbU7Vvzu0K4x4opQpQPVpY2Gwn0*ItZJEo/53125300_r6YX6qMS_53125300_6n2idU93_Ericeira107copy_1.jpg

ඔබ මා හමුවේ නම්
එකම කතාවක් එකම වතාවක්
යලිත් කියන්නට
ඔබ මා හමුවේ නම්...//

අතීතයට පිය මනිනු බැ‍රී
ඒ පෙම් දැහැනේ නටඹුන් ද නැතී...//
පිනි කදුලක් සේ...
මැකී ගිහින් ‍- සිතේ ඉතිරි වූ
එකම කතාවක් - යලිත් කියන්නට
ඔබ මා හමුවේනම්...

සිනා පිරුනු නෙතු දකිනු බැරි
මා ඔබ හමුවුනු මාවත වෙන් වී...//
මහ පවුරක් සේ...
නැගී ඇවිත් - මුවේ පිපේ නම්
එකම සිනාවක් - යලිත් දකින්නට
ඔබ මා හමුවේ නම්...

ඔබ මා හමුවේ නම්...//0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...