එදා වාගේ අදත් පොද වැස්ස වැටෙනවා

 http://www.junkinside.com/wp-content/uploads/2009/07/rain-man-sit-on-bench-mobile-wallpaper.jpg

එදා වාගේ අදත් පොද වැස්ස වැටෙනවා
මල් පිපුනු ගහ ගාව තවම ඉඩ තියෙනවා
නුබ මගේ ලගින් නෑති අඩුව මට දෑනෙනවා
මම තවම මට අහිමි මගෙ කවිය ලියනවා......
 

දුක පිරුනු මගෙ හිත නුබ හොදට දන්නවා
හිත හදපු නුබේ හඩ මගෙ සවන් සොයනවා
නුබ නිසා පෑමිනි දුක පෑනිරසයි සිතෙනවා
මම තවම මට අහිමි මගෙ කවිය ලියනවා.......

අනාගත වාලුකා කතර මැද තනි වෙලා
කෙසේ පා ඔසවමිද සා පවස විඳ දරා
පුර පසෙක නොවී නුඹ අවපසෙක සඳ උනා
මම තවම මට අහිමි මගෙ කවිය ලියනවා....

 

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...