අහස පොළොව වට පිටාව

අහස පොළොව වට පිටාව හරිම හිස් තැනක්
ගහක් කොළක් දියක් නොමැති කාන්තාරයක්
ඇදී එන්න ඒ මොහොතේ
හඬා වැටෙන සඳ මඬළට
ඔබයි මමයි ඉන්නා තැන කොහෙද තනි කමක්
නැහැනෙ තනි කමක්

කණක මිණක තරුවක රුව
නොපෙනිනි ඔබ දකින තුරා
ලොවක සිරිය නුදුටිමි මම
ඔබෙ සෙනෙහස ලබන තුරා

විලක දොළක සුව නොලැබිමි
ඔබ මා හා රැඳෙන තුරා
මලේ සුවඳ ඇත මසිතේ
ඔබ මා හා සිටින තුරා

ගායනය-සුනිල් එදිරිසිංහ

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...