සඳකැන් වැසිලා

 http://amieyalen.com/wp-content/uploads/2010/09/love_triangle_by_iann7.jpg

සඳකැන් වැසිලා අඳුරේ එතිලා
ගණඳුරු රෑ තනිකම නෑ
සොයා එන්න ගණඳුරු තරු නිවලා
මගේ එළිය අද ඔබ පමණී//

ජිවිතම සතු එකම සුවේ
හී සර පහරක වෙලෙනු පෙනේ//
මේ ලොව මා සතු ඈ සතු ඒ නෙතු
අසල් වාසියෙකු සොයනු දැනේ

සඳකැන් වැසිලා...

මා නැත අන්සතු සිත් බිඳලා
දෑතම බැඳගෙන ඉඳිමි බලා//
මේ ලොව යම් දවසක අපි වෙන්වෙමු
රහස් අහස් තලයට පවසා

සඳකැන් වැසිලා...

ගායනය-වික්ටර් රත්නායක
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...