බැබලීම වගෙම බැසයාම අයිති සඳටයි


බැබලීම වගෙම බැසයාම අයිති සඳටයි
පිඹිදීම වගෙම පරවීම අයිති මලටයි..
හැමදාම වගෙම මම තාම අයිති නුඹටයි

‍රැවටෙන්න වගෙම රවටන්න හිතක් නැතී
හංගන්න වගෙම පෙන්වන්න කිසිත් නැතී
නුඹ දන්න තරම් මගෙ හිත
වෙන දන කෙනෙකු
ලොව මට හමුවෙලා නැතී

හිමිවන්න කියා හමුවන්න හිතක් නැතී
පිංවන්ත හිතේ විඳවන්න දුකක් නැතී
අදහන්න නමුත් හැකි වෙද
නුඹ දුන්නේ නැතත්
නුඹේ හිත මගෙ ළඟම ඇතී

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...