මේ ගුරු පාරේ
මේ ගුරු පාරේ මේ දොල අයිනේ
අපේ රහස් ඇත සැගවීලා
අපේ රහස් ඇත ලියැවීලා

පටු මාවත් වල දූවිලි අතරේ
අපගේ ඉපැරණි පිය සටහන් ඇත...//
දොල මත දිදුලන පෙණ පිඩු අතරේ
අපේ කතාවේ කෙටි පටුනක් ඇත...

මේ ගුරු පා‍රේ...//

ඉර හද ඇසුවා ඇලදොල දුටුවා..
අතිනත් ගෙන අප දෙඩූ කතාබහ..//
එනමුදු එදවස් සඟවනු හැකිවේ
ඉරට හදට ඇල දොලට කතා බැහැ..

මේ ගුරු පා‍රේ...//


ගායනය-පණ්ඩිත් අමරදේව

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...