අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසේ

 http://www.scenicreflections.com/files/GOING_TO_RAIN_Wallpaper__yvt2.jpg

අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසේ..
පුරුදු ආකාසේ...
දිගු කාලයක් නිහඬවී සිටි නුඹ වගේ..
අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසේ..

අහසේ වැසි වසිනා නමුත්..
කවදාද ඒ වැහි වහින්නේ නොදනී
නියං කල හැමදා නැතත්
කවදාද ඒ වැහි ගෙවෙන්නේ නොදනිම්..
දුකක් වින්දොත් සැපක් ළඟමයි...

දිය දහම ඒ විලසයි...//
අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසෙයි...

වළාකුළු අහසට ඇවිත් මොනවාද මේ හැටි කරන්නේ සරදම්..
ඇහේ තෙරපෙන දුක නිවා..
කවදාද වැහි බිඳු ගෙනෙන්නේ සැනසුම්..
දුකක් වින්දොත් සැපක් ළඟමයි..

දිය දහම ඒ විලසයි...//

අලුත් වැස්සක් වහින්නට සැරසෙයි...

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...