වලා තීරයෙන් එහා

 http://www.iau.org/static/archives/images/screen/iau0810a.jpg

වලා තීරයෙන් එහා කොහේද ලෝකයක්..
සොයා ඇදෙන් පැතුන් බිගුන් අපේම ලෝකයක්..
අපේම ලෝකයක්...//

තරංගයක් ලෙසින් ඇදී බිඳී නොයන් සිතින්
වසන්තයක් ලෙසින් උදාව එන්න ජීවිතෙන්

වලා තීරයෙන් එහා.....

සිහින් සහන් සුසුම් සරින් පවන් රොදක් ලෙසින්
නැවුම් පැතුම් අරන් වඩින්න පෙම් උයන් දොරින්

වලා තීරයෙන් එහා.....

ගායනය-ටී.එම්.ජයරත්න

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...