සිත ඔබට මුවා වී ඉකි බිඳිනා


 http://www.lovesites.com/wp-content/uploads/2008/11/jealousy.jpg


සිත ඔබට මුවා වී ඉකි බිඳිනා
ඔබ ඇය හා සිනාසි සුව විඳිනා
ප්‍රේම ලොවේ දොර කවුළු වැසී
සිත ඉකිගසමින් හඬන හැටී
සිත පෙමට මුලාවූ දා ඉඳලා..

සිත ඉවසන්නෑ කොපමන සිතුවත්
දුක අඩුවී නෑ කොපමන හැඬුවත්
ඔබ පෙම්කර නෑ මා පෙම් කෙරුවත්
සිත පෙමට මුලා වූ දා ඉඳලා...

සිත පිළිගන්නෑ ඔබ ඇගේ කීවත්..
දුක අඩුවක් නෑ ඔබ හමුවූවත්..
ඔබ සමුගෙන නෑ ඇය සැනසූවත්..
ඔබ ඇයට ළඟාවූ දා ඉඳලා..
http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...