ආලවන්ත වීදියේආලවන්ත වීදියේ.. 
මේ ආලවන්ත වීදියේ...
නෙක විසිතුරු..සල්පිල් වල.. සිහින තියෙන්නේ...
ඒ සිහින වලින් වඩා සොඳුරු සිහින සොයා වීදි පුරා යන්න හිතෙන්නේ...
මේ ආලවන්ත වීදියේ..සොඳුරු වුනත් පාට හීන වැඩි මිල නෑ..
හරි ලාබෙට ගන්න තියෙන්නේ...
පරිස්සමින් නොගත්තොතින්..සිහින බි‍ඳෙන්නේ..
මේ ආලවන්ත වීදියේ...

මේ ආලවන්ත වීදියේ...නුරා ලඳුන්...නෙතඟ බැලුම්..
වැඩි මිල නෑ...
අතමානෙම ගන්න තියෙන්නේ...
පරිස්සමින් නොගත්තොතින්..දෑස රිදෙන්නේ..

ආලවන්ත වීදියේ..


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...