මල් පොකුරු පොකුරු

 http://www.hdwallpapers.in/walls/digital_fantasy_girl_art-wide.jpg

මල් පොකුරු පොකුරු ඇය එන මඟ
ඈ දෙසටම නැමීයන්
මල් අසිරි සිරිය ඇගෙ මුහුණින්
මල් පොකුරට ලැබීයන්...//

නිල්ල නිලන ගහකොල මත පින්න පිපීලා
ඇගෙ පුංචි ටිකිරි පාවට කොට රංචු ගැසීලා...
පින්න පිපීලා ඇ ලඟ රංචු ගැහීලා
ඇගෙ පුංචි ටිකිරි පාවට කොට රංචු ගැසීලා...

මල් පොකුරු පොකුරු...//

සිංදු කියන බමරු විලස ලංව නැමීලා
ඇය ඉන්න හිතයි ආදරයක් දෙන්න කියාලා...
ලංව නැමීලා සෙනෙහස දෙන්න කියාලා
ඇය ඉන්න හිතයි ආදරයක් දෙන්න කියාලා...

මල් පොකුරු පොකුරු...//

ගායනය-වික්ටර් රත්නායක

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...