කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන ‍රැයේ සෙනේ මල්කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන ‍රැයේ සෙනේ මල්
සිතම සනසාලන සතපාලන නුඹේ සිනා මල්//

අවර නැකත නොවේ..
තරු පීදෙන සඳ පායන නුඹමය රාත්‍රී
සතු‍ටු කඳුලු පිපේ...
මල් යායක සිත්යාකල නුඹ මගේ දේවී..

කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන ‍රැයේ සෙනේ මල්
සිතම සනසාලන සතපාලන නුඹේ සිනා මල්...

අරුණ ගලන පැයේ..
නෙත් මානෙන් ඉගිළීයන නුඹමය රාත්‍රී..
සිතට තනිය නොදී...
තුන් තිස්පැය මල් යහනට වැඩපන් දේවී...

කඳුලු පිසදාලන සඟවාලන ‍රැයේ සෙනේ මල්
සිතම සනසාලන සතපාලන නුඹේ සිනා මල්...//

ගායනය-බණ්ඩාර අතාවුද

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...