ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරීඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී...
ඔබට ආදරෙයි කියනා අයුරින්...
පෙර දවසක මා පෙම් කරනා සද...
මට ද ආදරෙයි කියා තිබේ...

ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී...
මට ද ආදරෙයි කියා තිබේ...

සාගර වෙරළේ සොඳුරු සැදෑවක...
රඟහල කෙරවල අඳුරු නිමේෂෙක...
අද ඔබ ළඟ ඔබ සනසාලන ඇය...
පෙර දවසක මා තුරුලට වී හිඳ..
මටද ආදරෙයි කියා තිබේ...

සක්මන් මළුවක දෙපා ගෙවෙද්දී..
දොඩමළු පෙම්බස් ගොළුවී යද්දී...
මා සමුගෙන ඔබ වෙතට පැමිනි ඇය..
සනහස සඟවා දෙනෙත නුරාවෙන් ..
මටද ආදරෙයි කියා තිබේ..


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...