මිනි මිනි පොද වැටේවි

 

මිනි මිනි පොද වැටේවි
මල් මිනි බැදි නිවේවි
ඔබ එනවා නම්...
දේදුනු පාළම උඩ හැන්දෑවේ
මම ඉන්නම්..//

ලා සඳ පළුව ඇවිත් නිල් දිය මුහුනින්...
රන් තරු මාල බැඳන් රන්වන් අහසින්...
අද හොඳම දවස...අද හොඳම දවස...
ඔබ එනවානම්...

මිනි මිනි පොද වැටේවි..

ගායනය-එඩ්වඩ් ජයකොඩි

http://images.webassets.eu/sites/ocn/download-button/259x52-download-button.gif

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...